Skip to content
Sideettevõtete teenuste kvaliteedinäitajad

Vabariigi Valitsuse määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ § 3 lg 4 kohustab sideettevõtteid avalikustama oma teenuse kohta järgmised kolm teenuse kvaliteeti iseloomustavat statistilist kvaliteedinäitajat.

Väljavõte eeltoodud määrusest:

(4) Sideettevõtja on kohustatud tegema avalikult kättesaadavaks statistilised andmed vähemalt sideteenuse järgmiste kvaliteedinäitajate kohta:

1) «Elektroonilise side seaduse» § 93 lõikes 1 toodud avalduse esitamise hetkest kuni lõppkasutajale sideteenuse kasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, kui sideteenuse osutamiseks ehitatakse välja füüsiline ühendus. Aegade loendist arvestatakse vaid 95% kiirematest juhtudest;
2) laekunud rikketeadete arv jagatuna lõppkasutajate arvuga;
3) rikke kõrvaldamiseks rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni sideteenuse taaskasutamise võimaluse loomiseni keskmiselt kulunud aeg, arvestades aegade loendist 95% kiirematest juhtudest.


Periood: jaanuar-detsember 2010

Liitumiseks kulunud aeg (keskmine aeg liitumisavalduse esitamisest kuni sideteenuse kasutamise võimaldamiseni): 1 päev

Rikete esinemissagedus (laekunud rikketeadete arv jagatuna sideteenuste lõppkasutajate koguarvuga): 0.03

Rikke kõrvaldamiseks kuluv aeg (keskmiselt kulunud aeg rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni teenuse taastamiseni): 3 tundi

Periood: jaanuar-detsember 2011

Liitumiseks kulunud aeg (keskmine aeg liitumisavalduse esitamisest kuni sideteenuse kasutamise võimaldamiseni): 1 päev

Rikete esinemissagedus (laekunud rikketeadete arv jagatuna sideteenuste lõppkasutajate koguarvuga): 0.025

Rikke kõrvaldamiseks kuluv aeg (keskmiselt kulunud aeg rikketeate vastuvõtmise hetkest kuni teenuse taastamiseni): 3 tundi